O nas

Celem Stowarzyszenia „EUROPA” jest:

 • wspieranie działalności edukacyjnej,
 • działanie na rzecz aktywizacji zawodowej społeczeństwa, w szczególności osób bezrobotnych oraz młodzieży uczącej się,
 • wyrównanie szans edukacyjnych grup społecznych, w szczególności z małych miejscowości z utrudnionym dostępem do ośordków naukowych oraz zagrożonych wykluczeniem,
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wdrażanie nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwoju technik informatycznych,
 • upowszechnienie kształtowania postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie,
 • wspieranie działalności naukowej oraz wydawniczej.

Stowarzyszenie „EUROPA” realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację konferencji, seminariów, warsztatów, wykładów, konkursów, szkoleń dla poszczególnych grup docelowych,
 • organizowanie staży zawodowych i naukowych w tym zagranicznych,
 • współpracę z innymi instytucjami,
 • prowadzenie działalności doradczej na rzecz instytucji i beneficjentów,
 • fundowanie stypendiów dla wybitnie uzdolnionych i kreatywnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.